Довідник термінів

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Зараз є 232 термінів
• Aid for the construction and upgrade of research infrastructures (Допомога у будівництві та модернізації дослідницької інфраструктури)
Aid for the construction and upgrade of research infrastructures, which mainly addresses the market failure stemming from coordination difficulties. High-quality research infrastructures are increasingly necessary for ground-breaking research, as they attract global talent and are essential for example for information and communication technologies and key enabling technologies. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.2)(12)(c). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
[UA] Допомога у будівництві та модернізації дослідницької інфраструктури, яка переважно вирішує проблеми на ринку, що виникають через труднощі координації. Якісна дослідницька інфраструктура стає все більш необхідною для новаторських досліджень, оскільки вони залучають світові таланти і є важливими, наприклад, для інформаційних та комунікаційних технологій та ключових технологій.

• An economic activity or industry (Господарська діяльність або галузь)
consists of a group of establishments engaged in the same, or similar, kinds of activity. The International Standard Industrial Classification (ISIC) is the reference classification for economic activities. See also International Standard Industrial Classification (ISIC) (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] складається з групи установ, що займаються однаковими або подібними видами діяльності. Міжнародна стандартна промислова класифікація (ISIC) є еталонною класифікацією видів економічної діяльності. Див. Також Міжнародну стандартну промислову класифікацію (ISIC) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• An enterprise (Підприємство)
is the view of any institutional unit – not necessarily within what the Frascati Manual defines as the Business enterprise sector – as a producer of goods and services (See SNA). The term enterprise may refer to a corporation, a quasi-corporation, a non-profit institution or an unincorporated enterprise. An enterprise is an economic transactor with autonomy in respect of financial and investment decision-making, as well as authority and responsibility for allocating resources for the production of goods and services. It may be engaged in one or more economic activities at one or more locations. An enterprise may be a sole legal unit (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це погляд будь-якої інституційної одиниці - не обов’язково в межах того, що Посібник Фраскаті визначає як сектор підприємницької діяльності, як виробника товарів та послуг (див. СНР). Термін підприємство може позначати корпорацію, квазікорпорацію, некомерційну установу або некорпоративне підприємство. Підприємство - це економічний оператор, який має самостійність щодо прийняття фінансових та інвестиційних рішень, а також повноваження та відповідальність за розподіл ресурсів для виробництва товарів та послуг. Він може займатися однією або кількома видами економічної діяльності в одному або декількох місцях. Підприємство може бути єдиною юридичною одиницею (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• An establishment (Заклад)
is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location and in which only a single productive activity is carried out or in which the principal productive activity accounts for most of the value added. Establishments are sometimes referred to as local kind-of activity units (local KAUs). See also enterprise (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це підприємство або частина підприємства, яке розташоване в одному місці і в якому здійснюється лише одна виробнича діяльність або в якому основна виробнича діяльність становить більшу частину доданої вартості. Заклади іноді називають місцевими одиницями виду діяльності (місцевими ОВД). Див. також: Підприємство. Оцінка стосується висновку про чисельне значення невідомих значень сукупності з неповних даних, таких як вибірка (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Applied research (Прикладні дослідження)
is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це оригінальне дослідження, яке проводиться з метою отримання нових знань. Однак воно спрямоване насамперед на конкретну, практичну мету чи завдання (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Basic research (Фундаментальні дослідження)
is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use  (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це експериментальна або теоретична робота, що проводиться насамперед набути нових знань про основи явищ і факти, що підлягають спостереженню, без особливого застосування чи використання (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Business innovations

• Business model innovation

• Business process innovations

• Co-innovation (Ко-інновації)
or “coupled open innovation”, occurs when collaboration between two or more partners results in an innovation. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] або "поєднані відкриті інновації" виникають при співпраці між двома або більше партнерами, що призводить до інновацій (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Corporations (Корпорації)
comprise all entities that are capable of generating a profit or other financial gain for their owners, that are recognised by law as separate legal entities from their owners who enjoy limited liability, and that are set up for purposes of engaging in market production. The term covers cooperatives, limited liability partnerships and quasi-corporations. For some practical purposes, this category can be extended to comprise households or individuals formally engaged in market production where the separation of liability is difficult to establish. Overall, this group should essentially match the units identified as Business enterprises (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] включають усі суб'єкти господарювання, які здатні приносити прибуток або інший фінансовий прибуток для своїх власників, які визнані законом окремими юридичними особами від своїх власників, які користуються обмеженою відповідальністю і створені з метою участі у ринковому виробництві. Цей термін охоплює кооперативи, товариства з обмеженою відповідальністю та квазікорпорації. З певних практичних цілей цю категорію можна розширити, включивши домогосподарства або фізичних осіб, які офіційно зайняті ринковим виробництвом, де розділення відповідальності важко встановити. Загалом, ця група повинна по суті відповідати підрозділам, визначеним як бізнес-підприємства (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Digital-based innovations (Інновації цифрові)
include product or business process innovations that contain ICTs, as well as innovations that rely to a significant degree on information and communication technologies (ICTs) for their development or implementation. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] включають інновації продукту або бізнес-процесу, які містять ІКТ, а також інновації, що значною мірою покладаються на інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для власного розвитку або реалізації (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Emerging industries (Нові галузі промисловості)
Emerging industries can be understood as either new industrial sectors or existing industrial sectors that are evolving or merging into new industries. They are most often driven by key enabling technologies, new business models such as innovative service concepts, and by societal challenges such as sustainability demands that industry must address. Many emerging industries like creative industries, mobile and mobility industries or eco-innovative industries have in common that they grow out of already existing industries and hence cut across different traditionally defined sectors in building new industrial landscapes and value chains that integrate cross-sectoral competences and linkages. Джерело: The Smart Guide to Service Innovation. European Union, 2012. P. 13. URL: https://ec.europa.eu/growth/content/smart-guide-service-innovation-0_en.
[UA] Нові галузі промисловості можна визначити як нові промислові сектори, або існуючі промислові сектори, що розвиваються чи зливаються у нові галузі. Вони найчастіше керуються ключовими технологіями чи новими бізнес-моделями, такі як концепції інноваційних сервісних послуг чи суспільними викликами, такі як забезпечення стабільності, яка вимагає, щоб галузь змінилася. Для багатьох нових галузей промисловості, таких як творчі галузі, мобільна промисловість та промисловість мобільності, еко-інноваційні галузі промисловості, існує спільна риса – вони походять із вже існуючих галузей, і, отже, можуть скоротити різні традиційно визначені сектори в аспекті створення нових промислових ландшафтів та ланцюгів цінностей, що інтегрують міжгалузеві компетенції та зв'язки. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Experimental development (Експериментальний розвиток)
is systematic work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and producing additional knowledge, which is directed to producing new products or processes or to improving existing products or processes (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це систематична робота, що спирається на знання, отримані в результаті досліджень та практичного досвіду, та отримання додаткових знань, спрямованих на виробництво нових продуктів або процесів або на вдосконалення існуючих продуктів чи процесів (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Extramural innovation expenditure

• Extramural R&D (Заочні НДДКР)
Extramural research and experimental development is any R&D performed outside of the statistical unit about which information is being reported. Extramural R&D is considered an innovation activity alongside intramural R&D. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Дослідження та експериментальний розвиток є будь-якими НДДКР, що виконуються за межами статистичної одиниці, про яку повідомляється інформація. Заочні НДДКР вважаються інноваційною діяльністю поряд з очними НДДКР (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Feasibility study (Техніко-економічне обґрунтування)
Feasibility study means the evaluation and analysis of the potential of a project, which aims at supporting the process of decision making by objectively and rationally uncovering its strengths and weaknesses, opportunities and threats, as well as identifying the resources required to carry it through and ultimately its prospects for success. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(k). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Техніко-економічне обґрунтування означає оцінку та аналіз потенціалу проекту, метою якого є підтримка процесу прийняття рішень шляхом об’єктивного та раціонального виявлення його сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, а також визначення ресурсів, необхідних для його реалізації і, зрештою, його перспективи успіху.

• Focal innovation

• Foreign direct investment (FDI) (Прямі іноземні інвестиції (ПІІ))
reflects the objective of obtaining a lasting interest by a resident enterprise in one economy (an MNE parent or “direct investor”) in an enterprise resident in another economy (a foreign affiliate or “direct investment enterprise”). For official statistical purposes, a lasting interest is deemed to exist by direct or indirect ownership of 10% or more of the ordinary shares or voting power of an incorporated enterprise, or the equivalent of an unincorporated enterprise. The 10% voting power criterion also establishes the existence of a direct investment relationship between an affiliate and its MNE parent (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] відображають мету отримання підприємством-резидентом довготривалої частки в одній економіці (материнською корпорацією, що працює в MNE, або “прямим інвестором”) у підприємстві, що є резидентом іншої економіки (іноземна афілійована компанія або “підприємство з прямими інвестиціями”). Для офіційних статистичних цілей вважається, що тривалий відсоток існує шляхом прямого або непрямого володіння 10%, або більше звичайних акцій, або права голосу зареєстрованого підприємства, або еквівалента нереєстрованого підприємства. Критерій 10% права голосу також встановлює існування прямих інвестиційних відносин між афілійованим підприємством та його материнською компанією, що працює над МНР (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Fundamental research (Фундаментальне дослідження)
Fundamental research means experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial application or use in view. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(m). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Фундаментальне дослідження означає експериментальну або теоретичну роботу, яка проводиться, перш за все, з метою набуття нових знань про основи, що лежать в основі явищ, та факти, які можна спостерігати, без будь-якого прямого комерційного застосування чи використання.

• Government units (Державні одиниці)
are unique kinds of legal entities established by political processes that have legislative, judicial or executive authority over other institutional units within a given area. See SNA. These units are of special relevance for the analysis of R&D budgets and tax incentives (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це унікальні види юридичних осіб, створені в результаті політичних процесів, які мають законодавчу, судову чи виконавчу владу над іншими інституційними одиницями в межах певної галузі. Див. СНР. Ці одиниці мають особливе значення для аналізу бюджетів на НДДКР та податкових пільг (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Industrial research (Промислове дослідження)
Industrial research means the planned research or critical investigation aimed at the acquisition of new knowledge and skills for developing new products, processes or services or for bringing about a significant improvement in existing products, processes or services. It comprises the creation of components parts of complex systems, and may include the construction of prototypes in a laboratory environment or in an environment with simulated interfaces to existing systems as well as of pilot lines, when necessary for the industrial research and notably for generic technology validation. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(q). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Промислове дослідження означає планове дослідження або критичне розслідування, спрямоване на здобуття нових знань та навичок для розробки нових продуктів, процесів чи послуг або для суттєвого покращення існуючих продуктів, процесів чи послуг. Він включає створення складових частин складних систем і може включати побудову прототипів у лабораторному середовищі або в середовищі з імітованими інтерфейсами до існуючих систем, а також пілотних ліній, коли це необхідно для промислових досліджень, а особливо для загальних технологій перевірка.

• Innovation (Інновація)
An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations. Джерело: OECD, 2005, “The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition” prepared by the Working Party of National Experts on Scientific and Technology Indicators, OECD, Paris, para. 146.
[UA] це реалізація нового або значно покращеного продукту (товару або послуги), чи процесу, новий маркетинговий метод або новий організаційний метод у діловій практиці, організації робочого місця або зовнішніх відносинах. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation (Інновація) 2
A product innovation is the market introduction of a new or significantly improved good or  service  with  respect  to  its  capabilities,  user  friendliness,  components  or  sub-systems. Product  innovations (new or improved) must be  new to your enterprise,  but they do not need to be new to your market. Product innovations could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises” Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. P. 21–23.
[UA] введення у вживання (впровадження) товару або послуги, які є новими або значно поліпшеними за частиною їх властивостей або способів використання. Сюди включаються значні удосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, в зручності використання або в інших функціональних характеристиках (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation activities (Інноваційна діяльність)
include all developmental, financial and commercial activities undertaken by a firm that are intended to result in an innovation for the firm. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] включає в себе весь розвиток, фінансову та комерційну діяльність, яку здійснює компанія, що має на меті привести до інновацій у компанії (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation advisory services (Iнноваційні консультаційні послуги)
Innovation advisory services means consultancy, assistance and training in the fields of knowledge transfer, acquisition, protection and exploitation of intangible assets, use of standards and regulations embedding them (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(r). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Iнноваційні консультаційні послуги - це консультування, допомога та навчання у сферах передачі знань, придбання, захисту та експлуатації нематеріальних активів, використання стандартів та положень, що їх включають.

• Innovation barriers and drivers (Інноваційні бар'єри та драйвери)
Internal or external factors that hamper or incentivise business innovation efforts. Depending on the context, an external factor can act as a driver of innovation or as a barrier to innovation. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Внутрішні або зовнішні чинники, які перешкоджають або стимулюють ділові інноваційні зусилля. Залежно від контексту, зовнішній фактор може виступати як водій інновацій або як бар'єр для інновацій. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation business model (Business model innovation) (Інновації бізнес-моделі)
Business model innovation relates to changes in a firm’s core business processes as well as in the main products that it sells, currently or in the future. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] відноситься до змін у основних бізнес-процесах компанії, а також у основних продуктах, які вона пропонує, в даний час або в майбутньому (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation clusters (Iнноваційні кластери)
Innovation clusters means structures or organised groups of independent parties (such as innovative start-ups, small, medium and large enterprises, as well as research and knowledge dissemination organisations, non-for-profit organisations and other related economic actors) designed to stimulate innovative activity by promoting sharing of facilities and exchange of knowledge and expertise and by contributing effectively to knowledge transfer, networking, information dissemination and collaboration among the undertakings and other organisations in the cluster. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(s). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Iнноваційні кластери означають структури або організовані групи незалежних сторін (наприклад, новаторські компанії, малі, середні та великі підприємства, а також організації з дослідження та розповсюдження знань, некомерційні організації та інші пов'язані економічні суб'єкти), призначені для стимулювати інноваційну діяльність, сприяючи обміну засобами та обміну знаннями та досвідом, а також ефективно сприяючи передачі знань, встановленню мереж, поширенню інформації та співпраці між підприємствами та іншими організаціями кластеру.

• Innovation diffusion (Інноваційна дифузія)
The concept of innovation diffusion encompasses both the process by which ideas underpinning product and business process innovations spread (innovation knowledge diffusion); and the adoption of such products, or business processes by other firms (innovation output diffusion). The adoption of a product or a business process can result in an innovation bythe adopting firmif the products or business processes differ significantly from those previously offered by the firm. In some cases, adoption can entirely replace or render obsolete previously used products and business processes. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Концепція інноваційної дифузії охоплює як процес, за допомогою якого поширюються інновації продукту та бізнес-процесів (інноваційна дифузія знань), так й прийняття таких продуктів чи бізнес-процесів іншими компаніями (інноваційна дифузія виведення). Прийняття продукту або бізнес-процесу може призвести до інноваційного розвитку компанії, якщо продукти або бізнес-процеси суттєво відрізняються від тих, які раніше пропонувалися компанією (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation expenditure (business) (Інноваційні витрати (бізнес))
Economic cost of innovation activities undertaken by a firm or group of firms. Expenditure can be intramural (activities carried out in-house) or extramural (carried out by third parties on behalf of the firm). Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Інноваційні бізнес-витрати – це економічна вартість інноваційної діяльності, здійсненої фірмою або групою фірм. Витрати можуть бути очною (діяльність здійснюється на фірмі) або заочною (здійснюється третіми особами від імені фірми). (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation expenditure (extramural) (Extramural innovation expenditure) (Інноваційні витрати (заочні))
Expenditures for innovation activities carried out by third parties on behalf of the firm, including extramural R&D expenditure. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Витрати на інноваційні заходи, що здійснюються третіми особами від імені фірми, включаючи позачергові витрати на НДДКР (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation focal (Focal innovation) (Інновації фокусні)
Data collection using the object-based method can focus on a firm’s single, “focal” innovation. This is usually defined as the firm’s most important innovation in terms of some measurable criteria (e.g. the innovation’s actual or expected contribution to the firm’s performance, the one with the highest innovation expenditures, the one with the greatest contribution to sales), but can also be the firm’s most recent innovation. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Колекція даних з використанням об'єктного методу може зосередити увагу на одній, "фокусній" інновації. Як правило, вона визначається як найважливіше нововведення компанії з точки зору певних вимірюваних критеріїв (наприклад, фактичного або очікуваного внеску інновацій у ефективність фірми, з найвищими витратами інновацій, чи з найбільшим внеском до продажу), але також може бути найновішими інноваціями фірми (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation indicator (Інформаційний показник)
Data collection using the object-based method can focus on a firm’s single, “focal” innovation. This is usually defined as the firm’s most important innovation in terms of some measurable criteria (e.g. the innovation’s actual or expected contribution to the firm’s performance, the one with the highest innovation expenditures, the one with the greatest contribution to sales), but can also be the firm’s most recent innovation. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Колекція даних з використанням об'єктного методу може зосередити увагу на одній, "фокусній" інновації. Як правило, вона визначається як найважливіше нововведення компанії з точки зору певних вимірюваних критеріїв (наприклад, фактичного або очікуваного внеску інновацій у ефективність фірми, з найвищими витратами інновацій, чи з найбільшим внеском до продажу), але також може бути найновішими інноваціями фірми (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation management (Інноваційний менеджмент)
Innovation management includes all systematic activities to plan, govern and control internal and external resources for innovation. This includes how resources for innovation are allocated, the organisation of responsibilities and decision-making among employees, the management of collaboration with external partners, the integration of external inputs into a firm’s innovation activities, and activities to monitor the results of innovation and to support learning from experience. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Інноваційний менеджмент включає в себе всі систематичні заходи для плану, завдяки чому здійснюються керування та контроль внутрішніх та зовнішніх ресурсів для інновацій. Це включає розподіл ресурсів для інновацій, організацію відповідальності та прийняття рішень між працівниками, керівництво співпраце. з зовнішніми партнерами, інтеграцію зовнішніх надходжень до інноваційної діяльності фірми та заходи для контролю за результатами інновацій та підтримки підвищення досвіду. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation marketing (Marketing innovation) (Інновації маркетингові)
A new marketing method involving significant changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pricing. Джерело: The OECD Innovation Strategy. URL: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm.
[UA] новий маркетинговий метод, що включає значні зміни продукту або упаковки, розміщення продукту, просування продукту або ціноутворення. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation New-to-firm (NTF) (New-to-firm (NTF) innovation) (Інновація, що є новою для фірми (NTF))
Lowest threshold for innovation in terms of novelty referring to a first time use or implementation by a firm. A new-to-firm (NTF) innovation can also be new-to-market (NTM) (or world), but not vice versa. If an innovation is NTF but not NTM (e.g. when adopting existing products or business processes – as long as they differ significantly from what the firm offered or used previously – with little or no modification), it is referred to as “NTF only”. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Найнижчий поріг для інновацій з точки зору новизни, що стосується першого використання або реалізації фірмою. Інновації, що є новими для фірми також можуть бути новими й для ринку (NTM) (або світу), але не навпаки. Якщо нововведення є NTF, але не NTM (наприклад, при прийнятті існуючих продуктів або бізнес-процесів - до тих пір, поки вони суттєво відрізняються від того, що фірми пропонується або раніше використовувалася - з невеликою кількістю або без змін), вона називається "Тільки NTF".

• Innovation New-to-market (NTM) (New-to-market (NTM) innovation) (Інновації, що є новими для ринку (NTM))
An innovation by a firm that has not been available in the market(s) served by the firm. New-to-market innovation represent a higher threshold for innovation than a new-to-firm innovation in terms of novelty. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Інновація фірми, яка не була доступна на ринку, що обслуговується цією фірмою. Нова для ринку інновація являє собою більш високий поріг для інновацій, ніж нова для фірми інновація (NTF) з точки зору новизни

• Innovation objectives (Інноваційні цілі)
Innovation objectives consist of a firm’s identifiable goals that reflect its motives and underlying strategies with respect to its innovation efforts. The objectives can concern the characteristics of the innovation itself, such as its specifications, or its market and economic objectives. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Інноваційні цілі складаються з ідентифікованих цілей фірми, які відображають свої мотиви та основні стратегії щодо своїх інноваційних зусиль. Цілі можуть стосуватися характеристик самої інновації, таких як її специфікація, або її ринкові та економічні цілі. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation organisational (Organisational innovation) (Інновації організаційні)
A new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations. Джерело: The OECD Innovation Strategy. URL: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm.
[UA] новий організаційний метод у діловій практиці, організація робочого місця або зовнішні відносини. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation outcomes (Результати інновацій)
Innovation outcomes are the observed effects of innovations, including the extent to which a firm’s objectives are met and the broader effects of innovation on other organisations, the economy, society, and the environment. These can also include unexpected effects that were not identified among the firm’s initial objectives (e.g. spillovers and other externalities). Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Результати інновацій є спостережуваними наслідками інновацій, включаючи рівень, у рамках якого цілі фірми виконуються, а також включаючи більш широкі наслідки інновацій на інші організації, економіку, суспільство та навколишнє середовище. Вони можуть також включати в себе несподівані ефекти, що не були виявлені серед первинних цілей фірми (наприклад, ефект переливу чи інші зовнішні наслідки). (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation process (Process innovation) (Інновації процесу)
A new or significantly improved production or delivery method. This includes significant changes in techniques, equipment and/or software. Джерело: The OECD Innovation Strategy. URL: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm
[UA] новий або значно покращений спосіб виробництва або доставки. Це включає в себе значні зміни в техніці, обладнанні та/або у програмному забезпеченні. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation product (Product innovation) (Інновації продуктові)
A good or service that is new or significantly improved. This includes significant improvements in technical specifications, components and materials, software in the product, user friendliness or other functional characteristics. Джерело: The OECD Innovation Strategy. URL: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm.
[UA] товар або послуга, яка є новою або значно покращилася. Це включає значні покращення технічних специфікацій, компонентів та матеріалів, програмного забезпечення в продукті, зручність користування чи іншими функціональними характеристиками. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation product (Product innovation) (Інновації продуктові) 2
A product innovation is the market introduction of a new or significantly improved good or  service  with  respect  to  its  capabilities,  user  friendliness,  components  or  sub-systems. Product  innovations (new or improved) must be  new to your enterprise,  but they do not need to be new to your market. Product innovations could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises”, Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. P. 21–23 URL: https://essay.utwente.nl/60173/1/MA_thesis_H_Vos.pdf.
[UA] введення у вживання (впровадження) товару або послуги, які є новими або значно поліпшеними за частиною їх властивостей або способів використання. Сюди включаються значні удосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, в зручності використання або в інших функціональних характеристиках (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation project (Інноваційний проект)
An innovation project is a set of activities that are organised and managed for a specific purpose and with their own objectives, resources and expected outcomes. Information on innovation projects can complement other qualitative and quantitative data on innovation activities. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Інноваційний проект - це безліч заходів, що організуються та управляються конкретним цілям з певними об’єктами, ресурсами та очікуваними результатами. Інформацію про інноваційні проекти можуть доповнювати інші якісні та кількісні дані щодо інноваційної діяльності. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation sales share (Доля продажу інновацій)
The innovation sales share indicator is the share of a firm’s total sales in the reference year that is due to product innovations. It is an indicator of the economic significance of product innovations at the level of the innovative firm. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Індикатор долі продажу інновацій - це частка загального обсягу продажів у довідковому році, що пов'язано з інноваціями продукту. Це показник економічної значимості інновацій продукту на рівні інноваційної фірми. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation service (Service innovation) (Сервісні інновації)
Service innovation comprises new or significantly improved service concepts and offerings as such, irrespective of whether they are introduced by service companies or manufacturing companies, as well as innovation in the service process, service infrastructure, customer processing, business models, commercialisation (sales, marketing, delivery), service productivity and hybrid forms of innovation serving several user groups in different ways simultaneously. Джерело: The Smart Guide to Service Innovation. European Union, 2012. P. 12. URL: https://ec.europa.eu/growth/content/smart-guide-service-innovation-0_en.
[UA] Сервісні інновації включають нові або значно покращені концепції обслуговування та пропозиції, незалежно від того, чи впроваджуються вони сервісними компаніями або виробничими компаніями, зокрема інновації у сервісному процесі, сервісній інфраструктурі, взаємодії з клієнтами, бізнес-моделях, комерціалізації (продаж, маркетинг, доставка), продуктивності послуг та у гібридних формах інновацій, що обслуговують кілька груп користувачів різними способами одночасно. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovation status (Інноваційний статус)
The innovation status of a firm is defined on the basis of its engagement in innovation activities and its introduction of one or more innovations over the observation period of a data collection exercise. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] Інноваційний статус фірми визначається на підставі її залучення в інноваційну діяльність та її впровадження одного або декількох інновацій за період спостереження та збору даних.

• Innovation support services (Послуги підтримки інновацій)
Innovation support services means the provision of office space, data banks, libraries, market research, laboratories, quality labelling, testing and certification for the purpose of developing more effective products, processes or services. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(t). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Послуги підтримки інновацій означає надання офісних приміщень, банків даних, бібліотек, дослідження ринку, лабораторій, маркування якості, тестування та сертифікацію з метою розробки більш ефективних продуктів, процесів чи послуг.

• Innovations business (Business innovations) (Інновації бізнесу)
A business innovations a new or improved product or business process (or combination thereof) that differs significantly from the firm's previous products or business processesand that has been introduced on the market or brought into use by the firm. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] є новим або вдосконаленим продуктом чи бізнес-процесом (або їх поєднанням), що значно відрізняється від попередніх продуктів компанії або бізнес-процесів, та що був запроваджений на ринку чи введений у використання компанією (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Innovations business process (Business process innovations) (Інновація бізнес-процесу)
A business process innovations a new or improved business process for one or more business functions that differs significantly from the firm’s previous business processes and that has been brought into use in the firm. Business process innovations include the following functional categories: 1) production of goods and services 2) distribution and logistics 3) marketing and sales 4) information and communication systems 5) administration and management 6) product and business process development. Джерело: OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECDPublishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[UA] є новим або вдосконаленим бізнес-процесом для однієї або декількох бізнес-функцій, які значно відрізняються від попередніх бізнес-процесів компанії, і яку було використано у фірмі. Інновації бізнес-процесів включають наступні функціональні категорії: 1) Виробництво товарів та послуг 2) Розподіл та логістика 3) Маркетинг та продаж 4) Інформаційні та комунікаційні системи 5) Адміністрація та управління 6) Розвиток продукту та бізнес-процесу (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Knowledge transfer (Передача знань)
Knowledge transfer means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(v). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Передача знань означає будь-який процес, метою якого є здобуття, збирання та обмін явними та мовчазними знаннями, включаючи навички та компетентність як у економічній, так і в неекономічній діяльності, таких як наукова співпраця, консультації, ліцензування, створення побічних продуктів, публікація та мобільність дослідників та іншого персоналу, залученого до цієї діяльності. Окрім науково -технічних знань, вони включають інші види знань, такі як знання щодо використання стандартів та нормативних актів, що їх вбудовують, та умов реального життєвого середовища та методів організаційних інновацій, а також управління знаннями, що стосуються виявлення, набуття, захист, захист та експлуатація нематеріальних активів.

• Marketing innovation

• New-to-firm (NTF) innovation

• Organisational innovation

• Process innovation

• Process innovation (Інноваційний процес)
Process innovation means the implementation of a new or significantly improved production or delivery method (including significant changes in techniques, equipment or software), excluding minor changes or improvements, increases in production or service capabilities through the addition of manufacturing or logistical systems which are very similar to those already in use, ceasing to use a process, simple capital replacement or extension, changes resulting purely from changes in factor prices, customisation, localisation, regular, seasonal and other cyclical changes and trading of new or significantly improved products. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(bb). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Інноваційний процес означає впровадження нового або значно вдосконаленого методу виробництва або доставки (включаючи значні зміни в техніці, обладнанні чи програмному забезпеченні), виключаючи незначні зміни або удосконалення, збільшення можливостей виробництва чи обслуговування за рахунок додавання виробничих або логістичних систем, подібні до тих, що вже використовуються, перестають використовувати процес, просту заміну або розширення капіталу, зміни, що виникають виключно внаслідок зміни цін на фактори, налаштування, локалізації, регулярних, сезонних та інших циклічних змін та торгівлі новими або значно покращеними продуктами.

• Product innovation

• Public general university funds (GUF) (Громадські загально університетські фонди (GUF))
are defined as the R&D funding share coming from the general grant universities receive from the central government (federal) ministry of education or the corresponding provincial (state) or local (municipal) authorities in support of their overall research/teaching activities. In broad terms, globalisation refers to the international integration of financing, factor supply, R&D, production, and trade of goods and services (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] визначаються як частка фінансування НДДКР, що надходить від загальних грантів, які університети отримують від центрального урядового (федерального) міністерства освіти або відповідних провінційних (штатних) або місцевих (муніципальних) органів влади на підтримку своїх загальних досліджень викладацької діяльності. У загальних рисах глобалізація відноситься до міжнародної інтеграції фінансування, факторного постачання, НДДКР, виробництва та торгівлі товарами та послугами (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• R&D project (Проект НДДКР)
R&D project means an operation that includes activities spanning over one or several categories of research and development defined in this framework, and that is intended to accomplish an indivisible task of a precise economic, scientific or technical nature with clearly pre-defined goals. A R&D project may consist of several work packages, activities or services, and includes clear objectives, activities to be carried out to achieve those objectives (including their expected costs), and concrete deliverables to identify the outcomes of those activities and compare them with the relevant objectives. When two or more R&D projects are not clearly separable from each other and in particular when they do not have independent probabilities of technological success, they are considered as a single project. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(сс). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Проект НДДКР означає операцію, яка включає діяльність, що охоплює одну або декілька категорій досліджень та розробок, визначених у цій структурі, і призначена для виконання неподільного завдання точного економічного, наукового чи технічного характеру з чітко визначеними цілями. Проект НДДКР може складатися з кількох пакетів робіт, заходів чи послуг та включати чіткі цілі, заходи, які необхідно здійснити для досягнення цих цілей (включаючи очікувані витрати), та конкретні результати, щоб визначити результати цієї діяльності та порівняти їх із відповідні цілі. Якщо два або більше науково -дослідних проектів чітко не відокремлюються один від одного і, зокрема, коли вони не мають незалежних імовірностей технологічного успіху, вони розглядаються як єдиний проект.

• Research and knowledge dissemination organisation or research organisation (Oрганізація дослідження та розповсюдження знань або дослідницька організація)
Research and knowledge dissemination organisation or research organisation means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, for example in the quality of shareholders or members, may not enjoy a preferential access to the results generated by it. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(ee). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Oрганізація дослідження та розповсюдження знань або дослідницька організація означає суб’єкт господарювання (такий як університети чи науково-дослідні інститути, агентства з передачі технологій, інноваційні посередники, орієнтовані на дослідження фізичні чи віртуальні спільні організації) незалежно від його правового статусу (організованого згідно публічного чи приватного законодавства) або спосіб фінансування, основною метою якого є самостійне проведення фундаментальних досліджень, промислових досліджень або експериментальних розробок або широке розповсюдження результатів такої діяльності шляхом навчання, публікації або передачі знань. Якщо такий суб’єкт господарювання також здійснює господарську діяльність, фінансування, витрати та доходи цієї господарської діяльності слід обліковувати окремо. Підприємства, які можуть чинити вирішальний вплив на таку організацію, наприклад, на якість акціонерів чи учасників, можуть не користуватися пільговим доступом до результатів, які вона отримує.

• Research infrastructure (Дослідницька інфраструктура)
Research infrastructure means facilities, resources and related services that are used by the scientific community to conduct research in their respective fields and covers scientific equipment or set of instruments, knowledge-based resources such as collections, archives or structured scientific information, enabling information and communication technology-based infrastructures such as grid, computing, software and communication, or any other entity of a unique nature essential to conduct research. Such infrastructures may be ‘single-sited’ or ‘distributed’ (an organised network of resources). (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(ff). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Дослідницька інфраструктура - це засоби, ресурси та супутні послуги, які використовуються науковою спільнотою для проведення досліджень у відповідних галузях і охоплюють наукове обладнання або набір інструментів, ресурси, засновані на знаннях, такі як колекції, архіви або структурована наукова інформація, що дає змогу отримувати інформацію та комунікації технологічні інфраструктури, такі як мережа, обчислювальна техніка, програмне забезпечення та зв'язок, або будь-яка інша організація унікального характеру, необхідна для проведення досліджень. Такі інфраструктури можуть бути "односторонніми" або "розподіленими" (організована мережа ресурсів).

• Service innovation

• Startup (стартап)
The term ‘startup’ has no commonly agreed official definition, therefore the researchers have used the following criteria. The company has to be younger than ten years. It has to have an innovative product and/or service and/or business model. The startup has to aim to scale up (intention to grow the number of employees and/or turnover and/or markets in which they operate), аge: less than 10 years; сore business: іnnovative; scale: іntention to grow. (European Startup Monitor 2019/2020. European Commission. URL: http://www.europeanstartupmonitor2019.eu/EuropeanStartupMonitor2019_2020_21_02_2020-1.pdf)
[UA] Термін «стартап» не має загальновизнаного офіційного визначення, тому дослідники застосували наступні критерії. Компанія повинна бути молодшою за десять років. Вона повинна мати інноваційний продукт та/або послугу та/або бізнес-модель. Стартап повинен мати на меті збільшення масштабу (намір збільшити кількість працівників та/або обіг продукції та/або ринки, на яких вони діють), вік: менше 10 років; основний бізнес - інноваційний; масштаб: намір рости.

• The Business enterprise sector comprises (Сектор підприємницької діяльності включає)
 • All resident corporations, including not only legally incorporated enterprises, regardless of the residence of their shareholders. This group includes all other types of quasi-corporations, i.e. units capable of generating a profit or other financial gain for their owners, recognised by law as separate legal entities from their owners, and set up for purposes of engaging in market production at prices that are economically significant.
 • The unincorporated branches of non-resident enterprises are deemed to be resident because they are engaged in production on the economic territory on a long-term basis.
 • All resident non-profit institutions (NPIs) that are market producers of goods or services or serve business. This sector comprises both private and public enterprises (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
 • [UA] Усі корпорації-резиденти, включають не лише юридично зареєстровані підприємства, незалежно від місця проживання їх акціонерів. До цієї групи належать усі інші типи квазікорпорацій, тобто одиниці, здатні приносити прибуток чи іншу фінансову вигоду для їх власників, визнаних законом окремими юридичними особами від своїх власників і створені для участі у ринковому виробництві за цінами, які є економічно значущими.
 • Некорпоративні філії підприємств-нерезидентів вважаються таким резидентом, оскільки вони зайняті виробництвом на економічній території на довгостроковій основі.
 • Усі некомерційні установи-резиденти, які є ринковими виробниками товарів або послуги, які обслуговують бізнес. Цей сектор включає як приватні, так і державні підприємства (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• The Government sector consists of the following groups of resident institutional units (Державний сектор складається з таких груп інституційних одиниць-резидентів)
 • all units of central (federal), regional (state) or local (municipal) government, including social security funds, except those units that provide higher education services or fit the description of higher education institutions provided in this manual.
 • all non-market NPIs that are controlled by government units that are not part of the Higher education sector. The sector does not include public corporations, even when all the equity of such corporations is owned by government units. Public enterprises are included in the Business enterprise sector (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
 • [UA] усі підрозділи центрального (федерального), регіонального (штату) або місцевого (муніципального) уряду, включаючи фонди соціального забезпечення, крім тих підрозділів, які надають послуги вищої освіти або відповідають опис вищих навчальних закладів, поданий у цьому посібнику.
 • усі неринкові НПІ, які контролюються урядовими підрозділами, які не є частиною сектору вищої освіти.
Цей сектор не включає державні корпорації, навіть коли весь власний капітал таких корпорацій належить державним підрозділам. Державні підприємства включені до сектору підприємницької діяльності (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• The System of National Accounts (SNA) (Система національних рахунків (СНР))
is the internationally agreed standard set of recommendations on how to compile measures of economic activity in accordance with strict accounting conventions based on economic principles (Glossary of terms Frascati Manual 2015 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en ).
[UA] це міжнародно узгоджений стандартний набір рекомендацій щодо складання заходів економічної діяльності відповідно до суворих бухгалтерських конвенцій, заснованих на економічних принципах (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Traditional manufacturing industries (Традиційні виробничі галузі)
Traditional manufacturing industries can be understood as sectors involved in the processing and production of goods and services that have existed for a long time without much disruption or change and without having faced a major transformation by merging with other sectors or being challenged by new business concepts and service innovation. They are usually referred to as the “secondary sector” of industry within industry classification systems. Classical examples of such traditional manufacturing industries are automotive, food and beverage, textile, consumer goods, chemicals, metal production, etc. Джерело: The Smart Guide to Service Innovation. European Union, 2012. P. 12. URL: https://ec.europa.eu/growth/content/smart-guide-service-innovation-0_en.
[UA] Традиційні виробничі галузі можуть бути визначені як сектори, які беруть участь у переробці та виробництві товарів і послуг, що тривалий час існували без будь-яких порушень або змін, а також без проведення значних трансформацій через злиття з іншими секторами, зустріч з новими бізнес-концепціями чи сервісними інноваціями. Вони, як правило, називаються "вторинним сектором" промисловості в галузевій системі класифікації. Класичні приклади таких традиційних виробничих галузей є автомобільна галузь, галузь харчів та напоїв, текстилю, споживчих товарів, хімікатів, виробництва металів та ін. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Transformative power of service innovation (Трансформаційна сила сервісних інновацій)
Transformative power of service innovation is understood as the process when services “disrupt traditional channels to market, business processes and models, to enhance significantly customer experience in a way which impacts upon the value chain as a whole”. In this way, service innovation is shaping emerging sectors, industries and markets and contributes to structural change and industrial modernisation. Джерело: The Smart Guide to Service Innovation. European Union, 2012. P. 12. URL: https://ec.europa.eu/growth/content/smart-guide-service-innovation-0_en.
[UA] Трансформаційна сила сервісних інновацій розуміється як процес, коли послуги "підривають традиційні канали на ринку, бізнес-процеси та моделі, щоб значно покращити клієнтський досвід таким чином, що впливає на ланцюжок вартості в цілому". Таким чином, сервісні інновації формують перетворюючі сектори, галузі та ринки та сприяє структурній зміні та промисловій модернізації. (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Індивідуальна державна допомога
захід державної допомоги, що здійснюється поза межами програми державної допомоги, а також окремі заходи державної допомоги, що здійснюються в межах програми державної допомоги, але підлягають повідомленню згідно з умовами такої програми та цим Законом ( п. 3 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")

• Індустріальний (промисловий) інноваційний парк
це визначена ініціатором створення індустріального інноваційного парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники парку можуть здійснювати науково-дослідну діяльність, діяльність зі створення та підготовки до впровадження об’єктів права інтелектуальної власності та інноваційних розробок, господарську діяльність у сфері промислового виробництва з їх освоєння, випуску та налагодження серійного виробництва з їх застосуванням, а також діяльність у сфері інформації та телекомунікацій на умовах, визначених законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального інноваційного парку (Проект Інноваційного кодексу Ч. 1 Ст. 4.6.1).

• Індустріальний (промисловий) парк
визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку(Про індустріальні парки : Закон України від 21.06.2012 р. №5018-VI. П. 3, ч.1,ст.1). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17

• Інкубатор
це приміщення, в якому на обмежений термін розміщуються новостворені інноваційні фірми-клієнти(Митник А. К. Поняття наукового парку як суб’єкту правовідносин інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 58.).

• Інновації
нові або суттєво вдосконалені продукти або процеси, включаючи виробництво, будівництво, конструювання чи інші процеси, нові методи маркетингу, новий бізнес, організація робочого місця або зовнішні методи комунікації, представлені на ринку, державному управлінні, соціальній, культурній галузі. (Джерело: Про технології та інновації: Закон Литовської Республіки від 30 червня 2018 р. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/303806a0869411e8af589337bf1eb893, Ч. 5 Ст. 2) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновації 2
відповідно до широкого визначення, прийнята в цьому дослідженні, це є реалізація нового або значно покращеного продукту (продукту або послуг) або процесу, новий організаційний метод або новий маркетинговий метод у економічній практиці, організації робочого місця або відносин з оточенням. (Джерело: Положення Президента Ради Міністрів від 2 лютого 2017 року Внесення змін до Положення про визначення формул звітних форм, пояснення щодо їх виконання та моделей анкет та статистичних досліджень, що використовуються в статистичних дослідженнях, створених у програмі статистичної статистики Громадська статистика за 2016 рік. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000249/O/D20170249.pdf, С. 81) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновації продукту
є введенням на ринок продуктів або послуг, який є новими або значно покращився з точки зору їх функцій або додатків. Це включає в себе значні покращення з точки зору технічних специфікацій, компонентів та матеріалів, вбудованого програмного забезпечення, простоти використання або інших функціональних функцій.
 • Нові або вдосконалені продукти повинні бути новими для вашої компанії, але вони не повинні бути новими на ринок, на якому працює ваша компанія.
 • Нова або вдосконалена продукція може бути розроблена вашою компанією або іншими підприємствами чи організаціями. (Джерело: Положення Президента Ради Міністрів від 2 лютого 2017 року Внесення змін до Положення про визначення формул звітних форм, пояснення щодо їх виконання та моделей анкет та статистичних досліджень, що використовуються в статистичних дослідженнях, створених у програмі статистичної статистики Громадська статистика за 2016 рік. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000249/O/D20170249.pdf, С. 66, 104) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновації процесу
це використання нових або значно покращених методів виробництва, розподілу та підтримки діяльності у сфері продукції та послуг.
 • Нові або вдосконалені процеси повинні бути новими для вашого підприємства, але вони не повинні бути новими на ринок, на якому працює ваша компанія.
 • Нові або вдосконалені процеси можуть бути розроблені вашим підприємством або іншими підприємствами чи організаціями.
 • Не включає інновацій виключно щодо організацій підприємства, такі включені до організаційних нововведень. (Джерело: Положення Президента Ради Міністрів від 2 лютого 2017 року Внесення змін до Положення про визначення формул звітних форм, пояснення щодо їх виконання та моделей анкет та статистичних досліджень, що використовуються в статистичних дослідженнях, створених у програмі статистичної статистики Громадська статистика за 2016 рік. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000249/O/D20170249.pdf, С. 67) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновації сервісні

• Інноваційні кластери
це структури або організовані групи незалежних сторін (наприклад, інноваційні стартапи, малі, середні та великі підприємства, а також науково-дослідні організації та організації, що займаються поширенням знань, некомерційні організації та інші пов'язані з ними суб'єкти господарської діяльності), призначені для стимулювання інноваційної діяльності шляхом заохочення спільного використання об'єктів та обміну знаннями та професійним досвідом, а також ефективного сприяння передачі знань, налагодженню зв'язків, поширенню інформації та співпраці між підприємствами та іншими організаціями, що входять до кластера. (пп. «s», пп. 15, п. 1.3 Повідомленні Європейської Комісії «Рамковий документ щодо державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та провадження інноваційної діяльності» від 27.06.2014 р. (2014/C 198/01))

• Інноваційні опитування
це спроба виміряти результати та ефекти інноваційного процесу, в якому НДДКР відіграють важливу роль важливу роль.

• Інноваційні підприємства
інноваційним підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку тощо. (Стаття 16 Закону України «Про інноваційну діяльність») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційні правовідносини
урегульовані нормами права суспільні відносини, пов’язані зі створенням, комерціалізацією інноваційних продуктів та їх реалізацією як інновацій, які виникають у процесі організації та здійснення інноваційної діяльності та закінчуються успішним упровадженням інноваційних продуктів як інновацій. Установлено, що інноваційні правовідносин мають комплексний характер, об’єднуючи низку простих, однорідних відносин, які складаються протягом здійснення інноваційного циклу

• Інноваційна інфраструктура
це сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) (ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність»). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційна діяльність
діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. (ВР України Закон, від 04.07.2002, № 40-IV «Про інноваційну діяльність», ст. 1) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційна діяльність 2
діяльність з розробки та впровадження нових або істотно вдосконалених продуктів чи процесів на ринок, у державне управління, в соціальну та культурну сфери. (Джерело: Про технології та інновації: Закон Литовської Республіки від 30 червня 2018 р. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/303806a0869411e8af589337bf1eb893, Ч. 6 Ст. 2) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інноваційна діяльність 3
діяльність, що складається з розробки нових технологій та запуску на її основі для виробництва нових або значно покращених товарів, процесів або послуг; (Джерело: Про певні форми підтримки інноваційної діяльності: Закон Польщі від 30 травня 2008 року. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081160730, Ч. 3 Ст. 2) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інноваційна діяльність 4
включає в себе ряд наукових (дослідницьких), технічних, організаційних, фінансових та комерційних (комерційних) діяльності, спрямованих на розробку та впровадження інновацій. Деякі з цих заходів є інноваційними сама по собі, інші можуть не містити елемента нових продуктів, але необхідними для розробки та впровадження інновацій. Інноваційна діяльність також включає в себе дослідження та розробку, яка не стосується безпосередньо пов'язаної з створенням конкретних інновацій. (Джерело: Положення Президента Ради Міністрів від 2 лютого 2017 року Внесення змін до Положення про визначення формул звітних форм, пояснення щодо їх виконання та моделей анкет та статистичних досліджень, що використовуються в статистичних дослідженнях, створених у програмі статистичної статистики Громадська статистика за 2016 рік. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000249/O/D20170249.pdf, С. 81) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інноваційна експертиза
це діяльність з дослідження, перевірки, аналізу об’єктів експертизи з метою оцінки їх інноваційного рівня і підготовки обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів (Проект Інноваційного кодексу Ч. 1 Ст. 3.3.3).

• Інноваційна продукція
нові  конкурентоздатні  товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про інноваційну діяльність» (ст. 1 ЗУ «Про інноваційну діяльність») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційна розробка
складний результат інтелектуальної діяльності, комплексний об’єкт, що утворюється в результаті проведення робіт із розробки проекту впровадження об’єкта права інтелектуальної власності (інноваційного об’єкта), що здатна задовольнити нові, спеціалізовані інтереси суб’єктів господарювання (ст. 5.4.1 Проекту Інноваційного Кодексу України)

• Інноваційна структура
це юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що створена відповідно до законодавства (вид А), або група юридичних осіб, яка діє на основі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів її учасників (вид Б), з визначеними галуззю діяльності та типом функціонування, орієнтованим на створення та впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції. Учасниками інноваційної структури можуть бути будь-які підприємства, організації та установи незалежно від форм власності (з урахуванням обмежень, встановлених законодавчими актами) (Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, затв. постановою КМУ від 22 травня 1996 р. N 549)

• Інноваційна технологія
це впровадження нового або значно вдосконаленого виробничий процес, спосіб розповсюдження або допоміжні дії для товарів чи послуг(Глібко С. В., Матюшенко І. Ю., Пасмор М. С. Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні. Соціальна економіка. 2018. Вип. 55. С. 37 – 49. С. 24.).

• Інноваційне підприємство
підприємство (об’єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або)продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг(Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційний бізнес-інкубатор
суб'єкт інфраструктури підтримки суб'єктів малого підприємництва, які займаються інноваційною діяльністю (здійснюють впровадження інноваційних ідей та винаходів на початкових етапах їх комерціалізації і реалізують на цій основі інноваційні проекти), що здійснює підтримку підприємців на ранній стадії їх діяльності шляхом надання в оренду нежитлових приміщень і надання консультаційних, бухгалтерських, юридичних та інших послуг. (п. 1.1 Наказу Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Про затвердження примірних статутів та методичних рекомендацій від 27.12.2010 р. № 150. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0150822-10#Text)

• Інноваційний парк
інноваційний парк – юридична особа або група юридичних осіб (учасники інноваційного парку), що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад реалізації проектів інноваційних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. (Додаток 2 «Проект Закон України Про спеціальний режим інноваційної діяльності інноваційних парків» до Постанови Президії НАН України від 15.01.2020 р. № 8. URL: https://www.nas.gov.ua/legaltexts/Pages/regulation.aspx?ffn1=ActID&fft1=Eq&ffv1=P-200115-8)

• Інноваційний продукт
результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом (ст. 1 ЗУ «Про інноваційну діяльність») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційний проект
комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інноваційний простір
це специфічне довкілля, в якому перебувають суб’єкти інноваційної діяльності, відносини між ними, отримані інноваційні результати та продукція. До нього включено такі елементи або складові: 1) об’єкти інновацій — основна ланка в інноваційній діяльності; 2) суб’єкти інноваційних відносин; 3) системний комплекс взаємовідносин між елементами інноваційної діяльності; 4) інноватика (інструмент, який забезпечує інноваційні перетворення). Властивості такого простору сьогодні стають визначальним чинником соціально-економічного розвитку економічної системи(Кондрашихін А. Б. Інноваційні засади соціально-економічного розвитку регіону : структурно-інституціональний аспект. Наукові праці НДФІ. 2012. № 3 (60).С. 178.).

• Інноваційний процес
це послідовний процес створення ідеї, проектування, тестування, виготовлення та реалізації продукції. (Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari. Different Stages of Innovation Process. Procedia Technology. 2012. No. 1. P. 574 – 578, С. 576)

• Інноваційний розвиток регіону
стратегічний план дій, спрямований на розбудову усіх сфер регіональної інноваційної системи (Казмірчук С. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи. Галицький економічний вісник. 2010. №1(26). С. 25-35.).

• Інновація
це впроваджений суб’єктом господарювання, згідно з інноваційного проекту, у виробничий процес результат інтелектуальної, в тому числі наукової та науково-технічної діяльності, оформлений у встановленому законом порядку як об’єкт права інтелектуальної власності та доведений до рівня інноваційного продукту зі здійсненням науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт і виготовлення дослідних зразків, пробних партій та/або запровадження експериментального виробництва. (Джерело: Проект інноваційного кодексу України. Харків: Право, 2012. 168 с. Стаття 5.5.1.) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновація (Інновації)
це новостворені  (застосовані) і (або) вдосконалені  конкурентоздатні технології, продукція  або послуги, а також організаційно-технічні рішення  виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (ст. 1 ЗУ «Про інноваційну діяльність») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Інновація 2
«Інновація» розробка або розгортання нового або суттєво відновленого продукту, послуги або рішення, продукт, послуги або рішення бути новими або значно покращився для кінцевого споживача, договірного органу або ринку. (Джерело: Про Умови підтримки закупівель для інновацій: Положення Міністра підприємств від 28.03.2016 р. № 28. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/106012021002, Ч. 4 Ст. 4) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновація 3
«Інновація» означає використання нових ідей та знань для реалізації інноваційних рішень, що передбачають розробку та оновлення продуктів та послуг (інновація товару); захоплення та розширення відповідних ринків (інновації ринку); створення та впровадження нових методів виробництва, постачання та збуту (інновація процесів); інновації в управлінні та організації праці (організаційні інновації) та розвиток умов праці та навичок персоналу (інновації персоналу); (Джерело: Про організацію досліджень та розробок: Закон Естонії від 26.03.1997 року. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/116032011011?leiaKehtiv, Ч. 4 Ст. 2) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Інновація бізнес-процесів
це новий або вдосконалений бізнес-процес для одного або більше функцій бізнесу, що суттєво відрізняється від попереднього бізнесу фірми процесів і що була введена у користування фірмою. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en

• Інші суб’єкти інноваційна інфраструктури
сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) (ст. 1 «Про інноваційну діяльність»). Для здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності створює спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи (ст. 19 «Про інноваційну діяльність»). Для здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних програм органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи і підпорядковувати їх виконавчим органам місцевого самоврядування (ст. 20 ЗУ «Про інноваційну діяльність»). URL: href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Аid for feasibility studies (Допомога для техніко-економічних обґрунтувань)
related to R&D projects, which aims at overcoming a market failure primarily related to imperfect and asymmetric information. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.2)(12)(b). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
[UA] Допомога для техніко-економічних обґрунтувань, пов'язаних з науково-дослідними проектами, метою яких є подолання ринкової недостатності, насамперед пов'язаної з недосконалою та асиметричною інформацією.

• Аid for innovation clusters (Допомога інноваційним кластерам)
Аid for innovation clusters, which aims at tackling market failures linked with coordination problems hampering the development of clusters, or limiting the interactions and knowledge flows within and between clusters. State aid could contribute to resolving this problem, first by supporting the investment in open and shared infrastructures for innovation clusters, and second by supporting, for no longer than 10 years, the operation of clusters for the enhancement of collaboration, networking and learning (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.2)(12)(е). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Допомога інноваційним кластерам спрямована на подолання ринкових збоїв, пов'язаних із проблемами координації, що гальмують розвиток кластерів, або обмежують взаємодію та потоки знань всередині кластерів та між ними. Державна допомога може сприяти вирішенню цієї проблеми, по-перше, підтримуючи інвестиції у відкриті та спільні інфраструктури для інноваційних кластерів, а по-друге, підтримуючи, не більше 10 років, роботу кластерів для покращення співпраці, створення мереж та навчання.

• Аid for R&D projects (Допомога для проектів НДДКР)
Аid for R&D projects where the aided part of the research project falls within the categories of fundamental research and applied research, of which the latter can be divided into industrial research and experimental development (9). Such aid is mainly targeted at the market failure related to positive externalities (knowledge spill-overs), but may also address a market failure caused by imperfect and asymmetric information or (mainly in collaboration projects) a coordination failure (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.2)(12)(a). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01)
[UA] Допомога для проектів НДДКР – це коли частина науково -дослідного проекту, потрапляє до категорій фундаментальних досліджень та прикладних досліджень, останні з яких можна поділити на промислові дослідження та експериментальні розробки (9). Така допомога в основному орієнтована на ринок, пов'язаний з позитивними зовнішніми ефектами (перекиди знань), але може також вирішувати проблеми на ринку, спричинені недосконалою та асиметричною інформацією або (переважно у проектах співпраці), збою координації.

• Аpplied research (Прикладне дослідження)
Аpplied research means industrial research, experimental development, or any combination of both. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(е). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Прикладне дослідження - означає промислові дослідження, експериментальні розробки або будь-яку їх комбінацію.

• Бізнес-інкубатор
організація, яка надає на певних умовах і на певний час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб’єктам малого та середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності.  (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 510; втратила чинність 10.12.2012 р.)

• Бізнес-інновації

• Бізнес-інновація
це новий або вдосконалений продукт чи бізнес-процес (або їх комбінація), що суттєво відрізняється від попередніх товарів організації або бізнес-процеси, які були впроваджені на ринку або введені у користування організацією(OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. С. 21–23.). URL: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en

• Бізнес-ангел
це фізична особа, суб’єкт інноваційної інфраструктури, що здійснює інвестування у високоризикові, переважно інноваційні, малі та середні підприємства й стартапи.

• Вітряк інновацій
це постійно функціонуюча відпрацьована система «народження» інноваційного товару/послуги, що супроводжується новими рішеннями в інноваційній діяльності з моменту появи цих рішень до практичного їх впровадження зі всеохоплюючим управлінням якістю протягом усього інноваційного ланцюга (ідея – нова або вдосконалена технологія – лабораторний зразок – комерційний зразок – пробна серія – мала серія – серійне виробництво з модифікацією продукту)(Краус, Н., Краус, К. Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії вітряка інновацій. Економіст. 2016. № 2. С. 5. С. 4–8.). http://ua-ekonomist.com/archive/2016/2/Kraus.pdf

• Венчурний фонд
це інституційний інвестор, що здійснює виключно діяльність з венчурного інвестування, пов'язану із залученням грошових коштів венчурних інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення цих коштів у реалізацію інноваційних,проектів суб'єктами інноваційної діяльності. (Проект Інноваційного кодексу Ч. 4 Ст. 4.9.1).

• Винахід (корисна модель)
це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»)

• Вироблення послуги
це організація вирішення певної проблеми (наприклад, лікування, операції тощо), що в основному не передбачає постачання товару. Необхідним натомість є розміщення в розпорядженні клієнта пакету можливостей та компетенцій (людських, технологічних, організаційних) для організації рішення, яке може надаватися необхідною мірою. URL: https://essay.utwente.nl/60173/1/MA_thesis_H_Vos.pdf

• Високі технології
технології, розроблені на основі новітніх наукових знань, які за своїм технологічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги і конкурентоспроможні на світовому ринку наукомісткої продукції(Закон України від 14.09.2006 р. No 143-V. "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" п. 11, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text

• ГЕРХ
це загальні внутрішні витрати на НДДКР, здійснені на національної території протягом певного періоду.

• Державні підприємства (державні корпорації та квазікорпорації, що належать урядовим підрозділам)
це НІП, що обслуговують бізнес. Вони зазвичай створюються і керуються асоціаціями підприємств, на діяльність яких вони призначені рекламувати, наприклад, торговельні та сільськогосподарські палати, виробництво або торгові асоціації. Ці NPI зазвичай фінансуються за рахунок внесків або підписки від зацікавлених підприємств, які надають "інституційну" підтримка їх досліджень та розробок. Однак НПІ, які виконують подібні функції, але є контролюються або в основному фінансуються урядом - наприклад, якщо вони залежать від їх існування за допомогою спільного гранту від уряду - повинно бути включено в державний сектор.

• Державна інноваційна політика
діяльність держави, спрямована на створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції (запропоновано на підставі змісту ст.3 Закону України «Про інноваційну діяльність»)

• Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
установа, утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника (пп.1,7 Статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою КМУ від 15 червня 2000 року № 979 ) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2000-%D0%BF

• Державна допомога суб’єктам господарювання
підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності ( п. 1 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання") 

• Державна дослідницька інфраструктура
об’єднання наукових установ та (або) вищих навчальних закладів державної форми власності, що створюється з метою оптимального використання їхніх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і знань) та координації їх ефективного використання для проведення наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок на найвищому рівні, а також забезпечення спільного проведення заходів щодо якісної підготовки фахівців у відповідних галузях знань.(Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. п. 6, ч. 1 ст. 1.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Державне регулювання інноваційної діяльності
система дій суб’єктів державної інноваційної політики, спрямована на створення необхідних умов для комплексної реалізації інноваційної діяльності в Україні (запропоновано на підставі змісту ст.6 Закону України «Про інноваційну діяльність»).

• Децентралізація
передача владних повноважень органами державної влади органам місцевого самоврядування (Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Авт.: Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. та ін. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 115с).

• Договір комерційної концесії
це договір за яким одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України)

• Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
це договір  за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх (ст. 331 ГК України)

• Договір про партнерство з науковим парком
договір між науковим парком і суб’єктами господарювання щодо умов участі суб’єктів господарювання у процесі розроблення та виконання проєктів наукового парку(Порядок погодження рішення про створення наукового парку: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 93. Офіційний вісник України. 2010 р. № 8. Ст. 393.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

• Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
це договір за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ст. 1113 ЦК України)

• Договір про передачу ноу-хау
це договір, за яким здійснюється передача права на використання повністю або частково конфіденційних знань, що містять відомості технічного, технологічного, комерційного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, зацікавленим особам (Бєгова Т. І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання : монографія. Х. : Право, 2009. 160 с.).

• Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності
це договір за яким  одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов’язується створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк (ст. 1112 ЦК України)

• Договір про трансфер технології
договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові (ст. 1 ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»)

• Дослідники
це професіонали, які займаються концепцією або створення нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також в управлінні відповідними проектами.

• Дослідницька інфраструктура
сукупність засобів, ресурсів та пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші об’єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп’ютери, програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші структури унікального характеру. Дослідницькі інфраструктури можуть бути локально розташованими, віртуальними або розподіленими (організована мережа ресурсів), державними або приватними. Дослідницькі інфраструктури можуть входити до міжнародних мереж(Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. п. 9, ч. 1 ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Дослідницький парк
здійснює неприбутковий, фундаментально-прикладний науковий трансфер. Проекти та розробки мають прикладне значення на довгострокову перспективу - понад 10 років. Визначальною щодо створення та розвитку технопарку є державна підтримка(Бойко О. М. Технологічні парки як механізм стимулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки держави. Економіка і управління. 2016. № 3. С. 39.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2016_3_7

• Еxperimental development (Експериментальна розробка)
Еxperimental development means acquiring, combining, shaping and using existing scientific, technological, business and other relevant knowledge and skills with the aim of developing new or improved products, processes or services. This may also include, for example, activities aiming at the conceptual definition, planning and documentation of new products, processes or services. Experimental development may comprise prototyping, demonstrating, piloting, testing and validation of new or improved products, processes or services in environments representative of real life operating conditions where the primary objective is to make further technical improvements on products, processes or services that are not substantially set. This may include the development of a commercially usable prototype or pilot which is necessarily the final commercial product and which is too expensive to produce for it to be used only for demonstration and validation purposes. Experimental development does not include routine or periodic changes made to existing products, production lines, manufacturing processes, services and other operations in progress, even if those changes may represent improvements. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(j). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Експериментальна розробка - означає набуття, поєднання, формування та використання наявних наукових, технологічних, ділових та інших відповідних знань та навичок з метою розробки нових або вдосконалених продуктів, процесів чи послуг. Це також може включати, наприклад, діяльність, спрямовану на концептуальне визначення, планування та документування нових продуктів, процесів чи послуг. Експериментальна розробка може включати прототипування, демонстрацію, пілотне тестування, тестування та валідацію нових або покращених продуктів, процесів або послуг у середовищах, репрезентативних для реальних умов експлуатації, де основною метою є подальші технічні удосконалення продуктів, процесів чи послуг, які не є суттєвими встановити. Це може включати розробку прототипу чи пілотного комерційного використання, який обов’язково є кінцевим комерційним продуктом і який надто дорогий для виробництва, щоб його можна було використовувати лише для демонстрації та валідації. Експериментальна розробка не включає рутинні або періодичні зміни, що вносяться до існуючих продуктів, виробничих ліній, виробничих процесів, послуг та інших поточних операцій, навіть якщо ці зміни можуть являти собою покращення.

• Еко-інновації
інновації, що покращує ефективність використання природних ресурсів в економіці, зменшує негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище або зміцнює стійкість економіки до тиску навколишнього середовища. (Джерело: Постанова № 67 Міністрів від 16 липня 2019 року про прийняття "Екологічної політики держави 2030-х стратегій розвитку" у сфері навколишнього середовища та управління водними ресурсами". URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000794/O/M20190794.pdf, С. 141) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Екологічна інновація
це новий або значно вдосконалений продукт (товари або сервіс), процес, організаційний метод або маркетинговий метод, що створює екологічну переваги порівняно з альтернативами варіантами(Hanneke Vos. Service Innovation: Managing Innovation from Idea Generation to Innovative Offer. University of Twente, 2010. 91 p. P. 24.). URL: https://essay.utwente.nl/60173/1/MA_thesis_H_Vos.pdf

• Експериментальний розвиток
це систематична робота, спираючись на наявні знання, отримані з дослідницький та / або практичний досвід, який спрямований на створення нового матеріали, вироби чи пристрої для встановлення нових процесів, систем та послуг, або значно покращити вже виготовлені або встановлені.

• Замовники продукції наукового парку
установи, організації, підприємства, вітчизняні та іноземні компанії усіх форм власності, що замовляють і повністю сплачують вартість виконання конкретних розробок чи послуг за проектами наукового парку(Про науковий парк «Київська політехніка». Закон України від 22.12.2006. № 523-V. Урядовий кур’єр. 2007. № 11.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-16#Text

• Заочні інноваційні витрати

• Засновники наукового парку
вищий навчальний заклад IV рівня акредитації та/або наукова установа та інші юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового парку(Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI. "Про наукові парки"). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

• Керівний орган технологічного парку
юридична особа - один з учасників технологічного парку, який від імені учасників технопарку відкриває спеціальний рахунок технологічного парку і на якого за договором  покладені функції поточного керівництва діяльністю технологічного парку, у тому числі щодо оформлення проектів технологічного парку, використання в установленому цим Законом порядку коштів спеціального рахунку технологічного парку, контролю за використанням коштів спеціальних рахунків учасників технологічного парку, перевірки та підготовки  пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання проектів технологічного парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку, представлення інтересів учасників технологічного парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, укладання відповідно до законодавства договорів від імені технологічного парку, та інші функції відповідно до договору. ( п. 3 ст. 1 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків")

• Комерціалізація інноваційних продуктів
це скоординоване виконання всіх процесів, які необхідні для реалізації інноваційних продуктів зі стадії розвитку до впровадження її як результату науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки (Косцик Р. С. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення та принципи здійснення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 727. С. 320–328).

• Комерціалізація інноваційної продукції
це механізм створення ринкових товарів з результатів інтелектуальної сфери діяльності (Косцик Р. С. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення та принципи здійснення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 727. С. 320–328).

• Ліцензійний договір
це договір за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ст. 1109 ЦК України)

• Ліцензія
це документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об’єкт промислової власності в певній обмеженій сфері, та може існувати незалежно від наявності ліцензійного договору

• Маркетингові інновації

• Маркетингові інновації 2
це реалізація нової концепції або маркетингової стратегії, яка значно відрізняється від маркетингових методів, що використовуються на вашому підприємстві. Маркетингові інновації:
 • Включає суттєві зміни в проекті / будівництві продукції, упаковки, розподілу продукції, акції продукції та формування цін.
 • Немає сезонних змін, регулярних та інших рутинних змін у маркетингових методах. (Джерело: Положення Президента Ради Міністрів від 2 лютого 2017 року Внесення змін до Положення про визначення формул звітних форм, пояснення щодо їх виконання та моделей анкет та статистичних досліджень, що використовуються в статистичних дослідженнях, створених у програмі статистичної статистики Громадська статистика за 2016 рік. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000249/O/D20170249.pdf, С. 74) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Маркетингова інновація
це впровадження нового методу маркетингу, включаючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його розміщення, просуванні на ринок або в призначенні ціни.

• Моніторинг державної допомоги
збирання та проведення аналізу інформації про державну допомогу з метою здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону та рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги (далі - Уповноважений орган), визначеного цим Законом, а також підготовка та подання звітності про державну допомогу ( п. 5 ст. 1 Закону Українт "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")

• Наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-техніч- на, науково-практична) установа
юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною(Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. п. 16, ч.1 ст.1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
це науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації (ст. 1 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Наукова (науково-технічна) робота
наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідноконструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Наукова і науково-технічна експертиза
це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів. (Ч. 1 Ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text)

• Наукова діяльність
інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження(Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 3. ст. 25 п. 2 ч. 1 ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науковий (науково-технічний) проект
комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових досліджень та (або) науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного наукового або науково-технічного (прикладного) результату(Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р.№ 848-VIII. П. 22, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науковий підрозділ
структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків. Типами наукового підрозділу є інститут, науково-дослідна частина, управління, відділення, комплекс, центр, відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філіал, дослідна станція, дослідне поле, ботанічний сад, дендропарк, обсерваторія, наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей(Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. П. 19, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науковий парк
юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку (ст. 1 ЗУ «Про наукові парки») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

• Науковий результат
нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо(015_2_9. 3 Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Там само. П. 22, ч. 1, ст. 1. ). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР)
науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення дослідних робіт згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ і організацій.(Про затвердження Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послугиоборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі)такої [...]: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 517.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2016-%D0%BF#Text

• Науково-організаційна діяльність
діяльність, спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності (Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 3. ст. 25 п. 2 ч. 1 ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науково-технічні (експериментальні) розробки
науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги(Закон України від 26.11.2015 р.No 848-VIII.П. 28, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науково-технічна діяльність
наукова діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки(Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 3. ст. 25 п. 26, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науково-технічний (прикладний) результат
одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний (прикладний) результат може бути у формі ескізного проекту, експериментального (дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів тощо(Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р.№ 848-VIII. п. 22, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Науково-технологічний парк
здійснює прибутковий/неприбутковий прикладний науково-експериментальний трансфер. Період, починаючи зі стадії прикладних ННТР до стадії виробництва нового продукту триває понад 5 років. Застосовується паритетна форма підтримки з боку держави та бізнесу(Бойко О. М. Технологічні парки як механізм стимулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки держави. Економіка і управління. 2016. № 3. С. 39.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2016_3_7

• Національна інноваційна система
охоплює комплекс економічно, організаційно та юридично взаємодіючих суб’єктів наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інші підприємства, установи, організації, які здійснюють, забезпечують та/або сприяють проведенню наукових досліджень, розробленню, комерціалізації та практичному застосуванню (в реальному секторі економіки) результатів інтелектуальної діяльності та інноваційних об’єктів у межах національних кордонів (Проект Інноваційного кодексу Ч. 1 Ст. 1.2.1).

• Національна інноваційна система (НІС)
це сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та технологій, визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови інноваційного процесу в межах національних кордонів та забезпечують зростання конкурентоспроможності вітчизняних організацій та підприємств за рахунок підвищення їх інноваційної активності(Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» від 15.10.2008 року № 2691/01-061-3-03.).

• НДДКР
це діяльність, що передбачає значні передачі ресурсів між підрозділами, організаціями та секторами, особливо між урядом та іншими виконавці.

• Незаконна державна допомога
нова державна допомога, надана без повідомлення Уповноваженого органу або в період після повідомлення, але до прийняття Уповноваженим органом рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, або надана всупереч рішенню Уповноваженого органу про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції, крім категорій державної допомоги, надавачі якої згідно із цим Законом звільнені від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу ( п. 8 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")

• Незначна державна допомога
 державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року ( п. 9 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")

• Нова державна допомога
будь-яка державна підтримка суб’єктів господарювання, що не є чинною державною допомогою, а також внесення істотних змін до умов надання чи обсягу чинної державної допомоги (п. 11 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")

• Нова для фірми інновація (NTF)

• Нововведення
результат інтелектуальної творчої діяльності, що має ознаки новизни порівняно з існуючими аналогами для певного сегмента ринку, практичної застосовності, здатний принести економічний ефект при створенні на його основі нової або значно вдосконаленої продукції або технології, нової послуги. (п. 11 ч. 1 ст. 1 Проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності». URL: https://ndipzir.org.ua/archives/4015)

• Нововведення продукту
це впровадження на ринок нового або значно покращеного товару чи послуги з точки зору їх можливостей, зручності для користувачів, а також компонентів чи підсистемHanneke Vos. Service Innovation: Managing Innovation from Idea Generation to Innovative Offer. University of Twente, 2010. 91 p.). URL: https://essay.utwente.nl/60173/1/MA_thesis_H_Vos.pdf

• Ноу-хау
технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності(Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. No 143-V. П. 5, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text

• Оrganisational innovation (Організаційна інновація)
Оrganisational innovation - means the implementation of a new organisational method in an undertaking’s business practices, workplace organisation or external relations, excluding changes that are based on organisational methods already in use in the undertaking, changes in management strategy, mergers and acquisitions, ceasing to use a process, simple capital replacement or extension, changes resulting purely from changes in factor prices, customisation, localisation, regular, seasonal and other cyclical changes and trading of new or significantly improved products (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) art.1(1.3)(15)(y). URL: https://eur lex.europa.eu/legal content/GA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0627(01).
Організаційна інновація - означає впровадження нового організаційного методу у ділову практику підприємства, організацію на робочому місці або зовнішні відносини, за винятком змін, які ґрунтуються на організаційних методах, які вже використовуються у підприємстві, зміни в стратегії управління, злиття та поглинання, припинення використання процес, проста заміна або розширення капіталу, зміни, що виникають виключно внаслідок зміни цін на фактори, налаштування, локалізації, регулярних, сезонних та інших циклічних змін та торгівлі новими або значно покращеними продуктами

• Організаційні інновації

• Організаційні інновації 2
є реалізацією нового організаційного методу у заходах, прийнятих компанією (включаючи управління знаннями), в організації робочого місця або у відносинах з навколишнім середовищем, яке ще не використовувалося у вашій компанії. Організаційні інновації:
 • Має бути результатом стратегічних рішень, прийнятих керівництвом
 • Не включає злиття та поглинання, навіть якщо вони були зроблені вперше. (Джерело: Положення Президента Ради Міністрів від 2 лютого 2017 року Внесення змін до Положення про визначення формул звітних форм, пояснення щодо їх виконання та моделей анкет та статистичних досліджень, що використовуються в статистичних дослідженнях, створених у програмі статистичної статистики Громадська статистика за 2016 рік. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000249/O/D20170249.pdf, С. 73) (Переклад НДІ ПЗІР НАПрН України).

• Основна діяльність наукових установ
проведення фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовка наукових кадрів, розвиток і збереження наукової інфраструктури.( П. 29, ч. 1, ст. 1.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Партнери наукового парку
суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство(Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

• Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель)
це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) (ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»)

• Патент на винахід
це різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід (ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»)

• Політика ринкової орієнтації
модель державної інноваційної політики, що передбачає провідну роль ринкового механізму в розподілі ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і техніки, а також обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних досліджень (Горбаль Н.І., Дорош О.І. Ринкова орієнтація в діяльності українських підприємств)(Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Авт.: Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. та ін. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : 2019. 115 с.).

• Політика технологічного поштовху
модель державної інноваційної політики, що передбачає визначення державою пріоритетних напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку, розроблення різних державних програм, великі капіталовкладення у масштабні інноваційні проекти, використання інших прямих форм державної участі в регулюванні інноваційних процесів (Дрожжин Д.Ю. Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-4/doc/5/01.pdf

• Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку
економічно  і  соціально  зумовлені  напрями  науково-технічної та інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним  законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення  експортного потенціалу держави (п. 8 ст. 1 Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»).

• Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень(Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від08.09.2011 р. № 3715-VI. ч. 1, ст. 2.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text

• Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються знапрямами діяльності, визначеними законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та іншими законодавчими актами України в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах(Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

• Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку
економічно і соціально зумовлені напрями науково-технічної та інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави(Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV. п. 8 ст. 1.).

• Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку надовгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення(ст. 1. 2 Там само. П. 28, ч. 1, ст. 1. 3 Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. No 2623-III.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text

• Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-тех- нічних розробок
напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, що визначаються на середньо-строковий період (до 5 років) у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх реалізації(Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-III. "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" Ст. 2.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text

• Пріоритетний інноваційний проект
інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. ( п. 3 ст. 8 Закону україни "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні") URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

• Приватні підприємства (корпорації або квазікорпорації)
це НПІ, зайняті ринковим виробництвом, основна діяльність яких - це виробництво товарів та послуг для продажу за цінами, призначеними для відновлення більшість або всі їх витрати.

• Прикладні наукові дослідження
теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань(Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. "Про наукову та науково-технічну діяльність" п. 30, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Принципи державної інноваційної політики
принципи державної інноваційної політики — засади державної політики, що визначають пріоритети її інноваційного розвитку (запропоновано на підставі змісту ст.3 Закону України «Про інноваційну діяльність»).

• Проєкт технологічного парку
підготовлений технологічним парком комплект документів, який включає опис взаємозв’язаних заходів технологічного парку, визначає його учасників та спільні підприємства (виконавців проекту), співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг, що пройшов у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку експертизу і внесений до державного реєстру, який веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності. Номенклатура та обсяги ввезення в Україну необхідних для реалізації проекту технологічного парку матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, а також об’єми експериментального, дослідного та промислового виробництва інноваційної продукції визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, індивідуально для кожного проекту (п. 6 ст. 1 Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»).

• Програма державної допомоги
нормативно-правовий акт або сукупність актів, на підставі яких певним категоріям суб’єктів господарювання передбачається надання державної допомоги впродовж певного або невизначеного періоду у визначеному або невизначеному розмірі ( п. 15 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")

• Програмно-цільовий метод
метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу (Станкус Т. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів. Харків : Фактор, 2017. 128 с.).

• Продуктові інновації

• Проект наукового парку
пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та реалізації інноваційного продукту чи інноваційної продукції і містить дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання науковим парком та його партнерами проекту наукового парку згідно з вимогами цього Закону(Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009. № 1563-VI. Відомості Верховної Ради України. 2009 р. № 51. С. 1859. Ст. 757.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

• Проект технологічного парку
підготовлений технологічним парком комплект документів, який включає опис взаємозв'язаних заходів  технологічного парку, визначає його учасників та спільні підприємства (виконавців проекту), співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень,  технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового,  маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг, що пройшов у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку експертизу і внесений до державного реєстру,  який веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності. Номенклатура та обсяги ввезення в Україну необхідних для реалізації проекту технологічного парку матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, а також об'єми експериментального, дослідного  та промислового виробництва інноваційної продукції визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, індивідуально для кожного проекту ( п. 6 ст. 1 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків")

• Промислово-технологічний парк
здійснює прибуткову діяльність, сутність якої полягає у тимчасовому використанні площ, приміщень та обладнання для організації технологічного виробництва(Бойко О. М. Технологічні парки як механізм стимулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки держави. Економіка і управління. 2016. № 3. С. 39.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2016_3_7

• Процесні інновації

• Процесна інновація
впровадження нового або значно поліпшеного способу виробництва або доставки продукту. Сюди входять значні зміни в технології, виробничому обладнанні та / або програмному забезпеченні.

• Регіон науки
це великомасштабний науково-виробничий комплекс з розвинутою інфраструктурою сфери обслуговування, що охоплює значну територію, кордони якої приблизно співпадають з адміністративними кордонами підрозділу типу района чи округу. В його економіці значну роль відіграє інноваційна діяльність, яка підтримується технопарковими структурами. Регіон науки може включати у себе технополіси, технопарки та інкубатори, а також широку інфраструктуру наукової та виробничої діяльності(Концепція розвитку національної інноваційної системи: затв. розпорядженням КМУ від 17.06.2009 р. № 680-р.).

• Регіональні інноваційні програми
комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямований на розв’язання найважливіших проблем розвитку регіону за допомогою створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукомісткої та конкурентоспроможної продукції шляхом реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня, що кредитуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів (запропоновано згідно приписів закону України «Про інноваційну діяльність»).

• Рекомбінаторна інновація
це регулятор соціально-економічних і трудових відносин між державою, роботодавцем і працівниками з питань найму, використання, навчання та перекваліфікації, підвищення кваліфікації робочої сили у процесі інноваційного виробництва (Князевич, А. О. Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 54.).

• Ринок інновацій
це сукупність інноваційних видів продукції та процесів, юридичних і фізичних осіб, які продають або купують науково-технічну наукомістку продукцію. Як специфічна сфера купівлі-продажу, ринок інновацій визначає об’єктом торгівлі технічні та соціально-економічні нововведення, раціоналізаторські пропозиції, винаходи, патенти, технологічні нововведення, ноу-хау. Як система економічних відносин він спрямований на розробку, впровадження та дифузію нововведень на різних рівнях(Князевич, А. О. Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 52.).

• Ринок інформаційних послуг
це сукупність економічних, правових і соціальних відносин, що виникають у процесі задоволення інформаційних потреб виробників, які бажають налагодити випуск інноваційної продукції, нових товарів, послуг і готових заплатити за цю інформацію прийнятну ціну. На цьому ринку в якості товару пропонується інформація про появу нових науково-інноваційних ідей, пропозицій, розробок, саме тут пропонуються експертно-аналітичні послуги з економічного аналізу та пошуку найбільш перспективних ідей, а також консалтингові послуги з інноваційного бізнес-планування (Князевич, А. О. Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 53.).

• Ринок праці і трудових ресурсів
це регулятор соціально-економічних і трудових відносин між державою, роботодавцем і працівниками з питань найму, використання, навчання та перекваліфікації, підвищення кваліфікації робочої сили у процесі інноваційного виробництва.(Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15

• Ринок технологій
система взаємовідносин споживачів технологій та їх складових та/або конкуруючих між собою постачальників цих технологій та їх складових, спрямованих на задоволення суспільних і державнихпотреб у відповідних технологіях, їх складових та продукції, виготовленій з їх застосуванням(Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. п. 9, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text

• Роялті
регулярний внесок, який франчайзі сплачує франчайзеру для утримання, управління франчайзингової системи, надання основних послуг, розвиток та вдосконалення елементів концепції бренду (Шевельов Б. Франчайзингові відносини: суть і проблеми розвитку в українському бізнесі. Молодь і ринок. 2012. № 11 (94). С. 148–151).

• Сервісні інновації

• Спін-офф
є механізмом експлуатації публічно розроблених досліджень та розробок у новоствореній комерційній юридичній особі, а не механізмом трансферу - "передача" у цьому випадку номінальна. (OECD. Organizational Behavior And Human Resources Management For Public To Private Knowledge Transfer: An Analytic Review Of The Literature. DSTI/DOC(2012)1. P. 28. URL: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC(2012)1&docLanguage=En)

• Спеціальний режим інноваційної діяльності
правовий режим, який передбачає надання державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств при реалізації проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків(Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV. п. 7 ст. 1.).

• Статус інновацій

• Суб’єкти інноваційна інфраструктури
сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) (ст. 1 «Про інноваційну діяльність»).

• Суб’єкти інноваційної діяльності
фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів (ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про інноваційну діяльність»)1. (Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV Ст. 1)

• Суб’єкти державної інноваційної політики
органи державної влади та місцевого самоврядування, що реалізують державну інноваційну політику (запропоновано автором на підставі змісту розділу ІІ Закону України «Про інноваційну діяльність»).

• Технологічна інноваційна діяльність
це все наукове, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні кроки, в т.ч. інвестиції в нові знання, які насправді або мають на меті призвести до впровадження технологічно нових або вдосконалених продуктів і процесів.

• Технологічний парк (технопарк)
юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору  про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. (п. 1 ст. 1 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків") URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text

• Технологія
це результат інтелектуальної діяльності, сукупності систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг (ст. 1 ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій») URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text

• Технополіс
це цілісна науково-виробнича структура, що створена на базі окремого міста, в економіці якого значну роль відіграють технопарки та інкубатори(Митник А. К. Поняття наукового парку як суб’єкту правовідносин інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 58.).

• Транскордонний індустріальний парк
індустріальний парк, що створюється і функціонує на підставі міжнародного договору України, який укладається між урядами держав або уповноваженими ними ініціаторами створення. Порядок творення і функціонування таких індустріальних парків регулюється міжнародними договорами України (Закон України «Про індустріальні парки : №5018-VI.» П. 6, ч.1, ст.1). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17.#Text

• Учасники технологічного парку
юридичні особи - суб'єкти наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали між собою договір (п. 3 ст. 1 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків")

• Фокусні інновації

• Фундаментальні наукові дослідження
теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки(Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» п. 33, ч. 1, ст. 1.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

• Центр трансферу технологій
це організація, діяльність якого спрямована на впровадження результатів науково-технічної діяльності у реальний сектор економіки та орієнтована на отримання прибутку від використання результатів наукових досліджень, які виконуються в державних наукових організаціях та приватних компаніях. (п. 2 Додатку №2 до Наказу Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Про затвердження примірних статутів та методичних рекомендацій від 27.12.2010 р. № 150. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0150822-10#Text)

• Цифровізація
насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/40820

• Чинна державна допомога
програма державної допомоги чи індивідуальна державна допомога, яка існувала на день набрання чинності цим Законом або щодо якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк дії якої ще не завершився (п. 18 ст. 1 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання")